Chrześcijanie dla demokracji
List otwarty do Episkopatu Polski

Chrześcijanie zrzeszeni w grupach „Chrześcijanie dla Demokracji” oraz "Otwarty Katolik" obserwują bezradnie i z wielką trwogą, jak obecna większość rządząca niszczy fundamenty, na których oparta jest nasza wspólnota polityczna, fundamenty stanowiące składową naszego dobra wspólnego, Polski: zasadę demokratycznego państwa prawa, trójpodziału i równoważenia władz, niezależności sądownictwa oraz wolnych wyborów. Uchwalone niedawno przez Sejm i Senat ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa prowadzą nieuchronnie i jednoznacznie do przejęcia kontroli przez władzę ustawodawczą i wykonawczą nad władzą sądowniczą w naszym kraju. Oddają one wymiar sprawiedliwości w ręce polityków i w konsekwencji pozbawiają obywateli gwarancji ochrony ich praw, praw, które wypływają między innymi z nauki Kościoła katolickiego.

Kościół katolicki w Polsce i papież Jan Paweł II byli autorytetami, które walnie przyczyniły się do zbudowania w Polsce demokratycznego państwa prawa po trwającej przez dziesięciolecia władzy jednej partii. Odzyskanie autonomii sądów było gwarancją zachowania demokracji i swobód obywatelskich w Polsce w okresie po 1989 roku. Niezależność władzy sądowniczej jest zabezpieczeniem dla rządzących i rządzonych przed niewłaściwymi zmianami prawa. Nie ma ochrony praw człowieka bez niezależnych od władzy, niezawisłych i bezstronnych sądów. Wielkim niepokojem napawa również sposób wprowadzania nowych ustaw, w ramach którego zmiany o fundamentalnym znaczeniu, wpływające bezpośrednio na ustrój Państwa Polskiego, wprowadzane są w błyskawicznym tempie, bez konsultacji, wbrew opiniom zdecydowanej większości ekspertów, podważając praktykę przyjętą w państwach demokratycznych. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom rządzących projekty ustaw nie zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym. Tym samym prawo do niezależnego sądu stało się przedmiotem umowy politycznej, na której kształt polscy obywatele nie mieli żadnego wpływu.

Dokonująca się na naszych oczach zmiana ustroju państwa jest jednocześnie związana z rozbudzeniem nienawiści, która pogłębia podziały w społeczeństwie, niszcząc w ten sposób ojczyźnianą wspólnotę. Obserwujemy bezradnie, jak narastają tendencje nacjonalistyczne, prowadzone są postępowania przeciwko osobom broniącym fundamentów naszego ustroju, a religia katolicka używania jest jako narzędzie walki przeciwko przeciwnikom politycznym. Uważamy, że Kościół może i powinien odegrać ważną rolę w rozwiązaniu tych trudnych problemów. Dlatego z pokorą prosimy naszych biskupów o zajęcie stanowiska w sprawie dokonującej się zmiany ustrojowej prowadzącej do pozbawienia Polaków gwarancji ochrony ich praw. W naszym przekonaniu Kościół Katolicki jest wciąż jedynym autorytetem w Polsce mogącym zapobiec wojnie domowej i zlikwidować pogłębiający się rozłam społeczeństwa. Prosimy o zrozumienie, wsparcie i przypomnienie wiernym nauki społecznej Kościoła katolickiego.

Z wyrazami szacunku,
w Chrystusie